Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Laatste herziening; 11 september 2019

Art. 1. 1. Op alle offertes van de ondernemer (verder ook te noemen: DE WIJNPROEVER), de acceptatie ervan alsook op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de wederpartij van DE WIJNPROEVER (verder ook te noemen: de koper) van toepassing, tenzij DE WIJNPROEVER met de uitsluiting van haar eigen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. 2. Alle eventuele offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod DE WIJNPROEVER heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien De Wijnproever aan de koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Art. 2. 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen koper en DE WIJNPROEVER zijn overeengekomen. 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 18 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Art. 3. 1. DE WIJNPROEVER verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. 2. Koper is er van op de hoogte dat DE WIJNPROEVER natuurproducten levert die per botteling dan wel per jaar kunnen verschillen. Aan deze verschillen in zowel uiterlijk als smaak kan koper geen enkel recht ontlenen. 3. DE WIJNPROEVER staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan DE WIJNPROEVER kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. (Ofwel, een wijn met ‘kurk’ is in beginsel voor het risico van de koper).

Art. 4. 1. DE WIJNPROEVER verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 2. De zaken zullen door DE WIJNPROEVER bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Art. 5. 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal DE WIJNPROEVER, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. 2. De koper is verplicht aan DE WIJNPROEVER de opslagkosten volgens het bij DE WIJNPROEVER gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. 3. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in dit art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 van art. 11 vermelde tijdstip.

Art. 6. 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering. 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt DE WIJNPROEVER zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens DE WIJNPROEVER heeft voldaan. 3. Indien er gerede twijfel bij DE WIJNPROEVER bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is DE WIJNPROEVER bevoegd de bezorging van zaken ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door DE WIJNPROEVER door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 4. Als DE WIJNPROEVER op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van DE WIJNPROEVER en voor diens risico blijven, totdat de zaken bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Art. 7. 1. DE WIJNPROEVER zal de zaken zo mogelijk leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop DE WIJNPROEVER de order heeft bevestigd. Elke overeengekomen leveringstermijn van DE WIJNPROEVER heeft te gelden als een indicatietermijn en nimmer als een fatale termijn. DE WIJNPROEVER zal vanzelfsprekend al het redelijke ondernemen om aan de opgegeven leveringstermijn te voldoen maar is met betrekking tot de eventuele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn van de geleverde/ te leveren zaken nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van koper en/of (bij wederverkoop door de koper) een of meer contractanten van koper.

Art. 8. 1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd met de periode, gedurende welke DE WIJNPROEVER door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van DE WIJNPROEVER is sprake, indien DE WIJNPROEVER na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, auto of motor pech, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van DE WIJNPROEVER als bij derden, van wie DE WIJNPROEVER de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van DE WIJNPROEVER ontstaan. 3. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel DE WIJNPROEVER als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft DE WIJNPROEVER slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar DE WIJNPROEVER terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Art. 9. 1. De koper is bij eventuele doorverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar landen en/of gebieden buiten het land alwaar de koper zijn hoofdverblijf heeft, in- dan wel buiten de Europese Unie. 2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de zaken niet zal exporteren naar landen buiten de Europese Unie en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.

Art. 10. 1. Indien de koper niet binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na ontvangst van de geleverde zaken aan DE WIJNPROEVER heeft aangegeven dat en zo ja welke eventuele mankementen en/of beschadigingen aan het door DE WIJNPROEVER geleverde bij levering aan koper zijn geconstateerd, wordt de koper geacht het door DE WIJNPROEVER geleverde in overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en in goede staat te hebben ontvangen. Bij een verkoop via internet heeft de koper een herroepingsrecht van 14 dagen (zie hiervoor artikel 15) 2. DE WIJNPROEVER is zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper niet aansprakelijk voor schade die de koper en/of anderen lijden ten gevolge van eventuele mankementen en/of beschadigingen aan het door DE WIJNPROEVER geleverde. 3. Indien mankementen en/of beschadigingen aan het door DE WIJNPROEVER aan de koper geleverde door DE WIJNPROEVER zijn erkend, is DE WIJNPROEVER slechts gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van DE WIJNPROEVER.

Art. 11. 1. Voor zover niet uitdrukkelijk blijkt uit de offerte en/of de factuur zijn alle door DE WIJNPROEVER genoemde prijzen met betrekking tot wijnverkoop inclusief BTW. Alle genoemde prijzen met betrekking tot alle overige activiteiten zoals proeverijen, cursussen, relatiegeschenken etc, zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld genoemd zonder BTW. 2. De koopprijs omvat niet, tenzij anders is overeengekomen, de kosten voor transport of verzending. 3. Indien de koper de mogelijkheid krijgt geboden middels een factuur te betalen dan is de koper verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering aan DE WIJNPROEVER te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is DE WIJNPROEVER bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door DE WIJNPROEVER geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling als ook is de koper een rente van 2% per maand verschuldigd over hetgeen de koper niet tijdig heeft voldaan. 5. Indien DE WIJNPROEVER bij enige tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de volledige kosten daarvan voor rekening van de koper met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

Art. 12. 1. DE WIJNPROEVER waarborgt, dat de samenstelling en de kwaliteit van de zaken die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

Art. 13. 1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van DE WIJNPROEVER door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door DE WIJNPROEVER geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Art. 14. 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurt ten gunste van DE WIJNPROEVER een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op €10.000,00 per transactie . 2. DE WIJNPROEVER is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

Art 15. 1. Herroepingsrecht bij levering van producten (wijn): Bij de aankoop van producten (wijn) heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan DE WIJNPROEVER bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan DE WIJNPROEVER retourneren, conform de door DE WIJNPROEVER verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 2. Het is de koper niet toegestaan (behoudens bij een duidelijke wijnfout) een product (fles wijn) te openen/ontkurken en deze geopende fles vervolgens te retourneren. 3.Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan DE WIJNPROEVER. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier (download onderaan deze pagina). Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. 4. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Terugbetaling zal geschieden binnen 14 dagen vanaf de retour melding mits alle producten in goede orde zijn ontvangen. 5. Indien de koper na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan DE WIJNPROEVER heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Art. 16. 1. Cursussen, workshops, proeverijen en alle andere activiteiten van DE WIJNPROEVER dienen voor aanvang of voor levering betaald te zijn, tenzij anders is overeen gekomen. 2. DE WIJNPROEVER doet al het mogelijke om gemaakte afspraken met betrekking tot haar activiteiten door te laten gaan. Uitzonderingen als beschreven in 8.2 zijn ook hier van toepassing. 3. DE WIJNPROEVER is niet gehouden aan welke schadevergoeding dan ook anders dan terugbetaling van de reeds betaalde bedragen in geval van een no-show door DE WIJNPROEVER. 4. Indien een proeverij of opdracht (anders dan de aankoop van wijn) door de opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) binnen veertien dagen voor aanvang (doch uiterlijk vijf dagen) wordt geannuleerd is deze opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Indien een proeverij of opdracht tussen vijf dagen en de dag waarop de activiteit plaats zou vinden door de opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) wordt geannuleerd is deze, mits anders afgesproken, 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Indien de opdrachtgever/ klant letterlijk niet thuis geeft, niet aanwezig is zonder afmelding of niet open doet is deze 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd vermeerderd met een vergoeding van 100% van het afgesproken bedrag. 5. DE WIJNPROEVER doet zijn uiterste best de vooraf besproken band/ muzikant ‘te leveren’, maar het staat haar vrij door overmacht (waaronder ook afzegging van de band) een alternatief te bieden zonder dat er sprake kan zijn van een schadevergoeding.

Art. 17. 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing.

Art. 18. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van DE WIJNPROEVER. Voor zover DE WIJNPROEVER in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en zullen deze voorwaarden in de geest van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd tussen partijen worden uitgelegd.

Art. 19. 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen daar melding van maakt. 3. Desgewenst kan een geschil ook worden voorgelegd aan de Europese Geschillen Commissie. Een link daar naar toe staat onderaan deze algemene voorwaarden.